کد خبر: ۲۰۱۲۱
|
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۷
فناوران کشور «سامانه واقعیت مجازی بهبود و درمان ترس و وسواس» ساختند تا عوارض ناشی از دارو کاهش یابد.

به گزارش« نبض فناوری» با این سامانه روشی نوین برای ارتقای کارکردها در حوزه سلامت روان است. بهبود و درمان اختلالات روان شناختی در افراد دچار این عارضه ها از جمله کارایی های این محصول ایران ساخت است. همچنین شـناخت نواحـی مختلـف مغـز، برقـراری ارتبـاط بیـن کارکردهـای شـناختی و نواحـی مختلـف و بهره گیـری برای ارتقـای مهارت‌هـای شـناختی و اجرایـی بیمـار کاربردهای دیگر این محصول است.

واقعیت مجازی فناوری کاربردی در این سامانه است و برتری آن نسبت به کاردرمانی یا دارو درمانی اجتناب از عوارض ناشی از دارو است و بهبود نتایج آن است.

بــازار هــدف اولیــه، بازی هــای تولیــد کــودکان هســتند کــه دارای اختــلالات روان در مــوارد شــناختی هســتند. ایــن بــازار بــه بخش هــای مختلفی همچون ارتقابخشی کارکردهای شناختی و اجرایی در بیماران اختلال یادگیری، ارتقابخشی کارکردهای شناختی و اجرایی در بیماران بیش فعال، تقویت انواع حافظه (حافظه کاری، حافظه کوتاه، حافظه فعال)، ارتقابخشی کارکردهای شناختی و اجرایی در اختلالات حرکتی و ارتقای مهارت های شناختی در رابطه با تقویت ادراک تقسیم می شود.

طبـق آمـار ارائـه شـده 7 تـا 8 درصد کـودکان در ایـران دچار بیش فعالی هسـتند کـه تعداد کـودکان محدوده سـنی بیـن 6 تـا 14 سـال حـدود 12 میلیـون نفـر اسـت و این کـودکان نیازمنـد توانبخشـی و درمان هسـتند.

ایــن محصـول بـه دنبــال شـناخت نواحـی مختلــف مغــز، برقــراری ارتبـاط بیـن کارکردهــای شـناختی و نواحــی مختلــف و بهره گیــری از آنــان برای ارتقــای مهارت هــای شــناختی و اجرایــی بیمــار اســت. بنابرایـن ایـن محصـول محـل همگرایـی فناوری هـای اطلاعات و علـوم شـناختی اسـت و بـه نوعـی یکـی از زیرشــاخه های علــوم همگــرا محســوب می شــود.

شرکت سیمدیکس با حمایت مرکز راهبردی فناوری‌های همگرا معاونت علمی و فناوری تولید کننده این محصول در کشور است.

ارسال نظرات
در جلسه شورای عالی فضای مجازی چه گذشت؛ آیین نامه سیاست های حاکم بر آموزش مجازی اصلاح می شود
حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۹۵ وی چت از دستور رگولاتور چینی اطاعت کرد
از حلقه طلایی تا عکس خانوادگی منظومه شمسی برندگان رقابت عکاسی نجومی ۲۰۲۱ مشخص شدند
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت خبر داد: ۱۱ هزار میلیارد ریال فروش محصولات فناورانه سلامت
عملکرد "هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین" تشریح شد؛ "هلدینگ فناوری نگاه" در یک نگاه
نیازمندیها